METHAL M?hendislik saha tecr?besini proje ?retimine yans?tarak
After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.

?lkeleri ile 2006 y?l?ndan itibaren m?hendislik ??z?mleri ile hizmet vermektedir. S?rekli geli?en g?n?m?z teknolojilerini ve malzemelerini yak?ndan takip eden firmam?z, bu alandaki yenilikleri m??terilerilerimize an?nda sunabilmektedir. Farkl? mimari tasar?mlara cevap verebilen yap?m?z sebebi ile ?retimlerimizde ?e?itlilik sa?lanmaktad?r.

  • ?elik Projeler
  • Betonarme Projeler
  • G??lendirme Projeleri
  • Ke?if/Metraj Dosyas? Haz?rlanmas?
  • Bo? arazi par?as?ndan ba?lay?p ?zerine tesisin yap?l??? ve teslimat?na kadarki i? a?amas?nda her t?rl? ?nceden planlama, organizasyon ve b?t?e belirlemesi yapma yetene?ine sahip firmam?z, bu konu ile ilgili gerek resmi kurumlarda gerekse ?zel sekt?rde kuruldu?u y?ldan itibaren referanslar?n? h?zla ?o?altm?? ve tercih sebebi olmu?tur.